Request - help sửa lệnh trong cmd với powershell | Kiếm Tiền Trên Mạng - Make Money Online

em muốn sửa lệnh cmd khóa file text trong tất cả các thư mục ở ổ đĩa D và E
và không cần tạo thư mục locker ở desktop nữa

dưới này là lệnh cmd
@echo off
mode con:cols=80 lines=30
cls
if NOT EXIST “%UserProfile%DesktopLocker” GOTO SETUP
if EXIST “%UserProfile%DesktopLocker*.locker” GOTO CHECKKEY
if NOT EXIST “%UserProfile%DesktopLocker*.locker” GOTO LOCK
:LOCK
mkdir %UserProfile%DesktopLocker >NUL 2>NUL
>nul 2>nul dir /a-d “%UserProfile%DesktopLocker*” && (powershell.exe -executionpolicy bypass “%~dp0lock.ps1”) && (attrib +s -h %UserProfile%DesktopLocker) || (echo No files found in Locker..)
echo.
echo Encryption Process… DONE
pause >NUL

đây là đoạn code powershell

$scriptpath = $MyInvocation.MyCommand.Path
$dir = Split-Path $scriptpath
$desktop = [Environment]::GetFolderPath(“Desktop”)
$templockdir = “$desktopLocker”
$unlockedfiles = Get-ChildItem -Path “$templockdir” -Include “*.txt” -Recurse
$pcname = $env:computername
$lockerkeys = “$dirlockerkeys”

 

x

hoangdinh

About hoangdinh

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :